Sundaram, Vanita, University of York, United Kingdom